מילואים- סטטיסטיקה תיאורית: כלים ופרקטיקה

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
חינם

תוכן הקורס

מדדי מרכז ופיזור
ממוצע משוקלל
מקדם ההשתנות CV
טרנספורמציה לינארית
נושא ענק: הסתברות