תקנון האתר

תקנון “רועי עידן- לימודי כלכלה ומנע”ס אונליין”:

כדי למנוע העברת פרטי המשתמש לגורם שלישי, השימוש באתר אפשרי אך ורק מהמחשב ממנו נרשם המשתמש.

כל מבקר באתר או העושה שימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו – מאשר בעצם ביקורו כי הוא מקבל על עצמו הוראות אלו כולן ובמלואן ומסכים להן, ולכן מתבקש לקרוא אותן בקפידה.

יובהר בזאת כי האתר והשימוש בו הנואלשימוש אישי בלבד ולא לשימוש מסחרי. הוראות תקנון זה יחולו על כל רכישה המתבצעת באמצעות האתר. “רועי עידן- בית ספר לכלכלה” הינו אתר לימוד אלקטרוני (להלן: “האתר”).
כשאתם מסמנים “וי” המאשר כי קראתם את התקנון, אתם למעשה מאשרים לבעלי האתר לשלוח אליכם תכנים שיווקיים בפייסבוק, במייל, בפלאפון ובכל ערוץ מדיה אחר הקשורים לפעילות האתר.
לתשומת לבכם- צוות האתר עושה מאמצים שהסרטונים יתאימו לתכנית הלימוד הדינאמית.
עם זאת, עדכון הסרטונים לא תמיד קורה באותו הסמסטר ולכן לא תמיד נצליח לעדכן שינויים שחלו בתוכנית הלימוד- באותו הסמסטר בו חלו השינויים. 
יובהר בזאת, כי אנו לא מתחייבים שכל נושא המופיע בסילבוס הקורס- יופיע גם בסרטונים- וזאת, על אף מאמצינו להתאים את הסרטונים לסילבוס הדינמי. 
כיו”ב, נא הקפידו לרכוש רק את הפרקים הרלבנטיים אליכם לאחר שבחנתם את הסילבוס של הקורס אותו ברצונכם לרכוש (הסילבוס מופיע באתר הקורס). 

מובהר שהאתר ו/או מפעילו אינו מבטיח הצלחה בבחינות ו/או התאמה מלאה של החומר האקדמי לבחינות.
מכאן, שהחברה לא תישא כל אחריות באשר לטיב המוצרים והתאמתם לבחינה בקורס האקדמי אליו מעוניינים ללמוד. 
עקב מורכבות החומר הנלמד באתר, ייתכנו טעויות בחומר ו/או חוסרים- מכל סיבה שהיא. 
האתר ו/או מפעילו לא יישא באחריות בנוגע לנזקים כאלו. כל הפתרונות באתר הינם הצעה לפיתרון ותו לא ומשקפים את דעתה של האתר ו/או מפעילו לגבי הפיתרון הראוי.
האתר או מפעילו אינם מצהירים או מציגים או מבטיחים כי התכנים מתאימים לצרכיי המשתמש או מטרותיו ולא יישאו בכל אחריות להתאמתם כאמור.
המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בתכנים או בשירות המוצע על ידי האתר והאתר או מפעיליו לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם או ייגרם למשתמש או לכל צד שלישי אחר, כתוצאה מהשימוש בתכנים או באתר או בשירות המוצע בו לרבות בגין ביטול ו/או הפסקת רכישת השירותים המוצעים באתר, לרבות במקרה של שיבושים ו/או ליקויים בהעברת התכנים ו/או בהענקת השירותים, תהא הסיבה אשר תהא.

התשלום עבור המוצר יבוצע על דרך של חיוב חשבונו של הלקוח באמצעות כרטיס אשראי.

ניתן לבטל עסקה בתוך 14 ימים מקסימום ממועד ביצוע העסקה.


אמנם תקנון זה מנוסח בלשון זכר אבל הבר נעשה לצרכי נוחות בלבד.  כל תוכן  או שירות מתייחסים גם לנשים.
התקנון מהווה חוזה מחייב בין הלקוח  לבין החברה
הוראות התקנון יחולו על כל רכישת מוצר ו/או שירות באמצעות האתר.

רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים על ידי האתר מהווה גם הסכמה מצד הלקוח לקבל על עצמו ולנהוג על פי הוראות תקנון זה.  
אם  הלקוח/המזמין אינו מסכים לתנאי כלשהוא מתנאי התקנון הנו מתבקש שלא לבצע רכישות באמצעות האתר.
כל מוצר יותר לשימוש במשך 90 יום בלבד או אם נכתב אחרת ע”י האתר ומפעילו בצורה ספציפית.
הסרטונים שנרכשו יהיו פתוחים למשתמש ל-90 יום מרגע הקנייה. ארכה תנתן כנגד המצאת אישור מהסטודנט שהוא אכן רשום לקורס המבוקש.
האתר משאיר לשיקול דעתו הבלעדי את ההחלטה באם לתת ארכה מעבר ל 90 יום.
בכל מקרה, לא תחול על האתר או עובדיו אחריות כלשהי בגין נזק ישיר ו/או עקיף,  נזק מיקרי, מיוחד ו/או כל נזק מכל סוג ומין בגין רכישות שבוצעו באתר.
ההרשמה לאתר והזכות לעשות שימוש בשירותים המוצעים על ידו מותנים בקבלת חשבון אישי וסיסמה אישית באמצעותה יוכל המשתמש לעשות שימוש בשירותים. כל משתמש, אחראי באופן אישי ובלעדי לשמירה על סודיות פרטי חשבונו וסיסמתו. השימוש שנעשה על ידכם בחומרים, מידע והתכנים הנכללים באתר מהווה הסכמה מצידכם לתנאים הנכללים באתר ובתקנון זה בפרט. 

משתמש רוכש את השירותים המוצעים באתר ואת הזכות לעשות שימוש בתכנים הנכללים בו באופן אישי בלבד, לצורכי מטרותיו הפרטיות. בהתאם, סיסמת המשתמש הינה אישית ולא תועבר על ידו לכל צד שלישי. משתמש אשר יפר הוראה זו פוגע ו/או גורם לאתר ומפעיליו לנזקים וצפוי לסנקציות העומדות לאתר ומפעיליו על פי דין.
על מנת למנוע העברת פרטי המשתמש לצד שלישי, השימוש באתר אפשרי אך ורק מהמחשב ממנו נרשם המשתמש.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים בפרסומי האתר, לרבות בסרטוני הוידאו,  לרבות בהצעות לפתרון ש.ב.
כל התכנים באתר מצויים בבעלות האתר ו/או מפעילו
ומוגנים כולם על פי דיני זכויות יוצרים
כל משתמש רשאי
לעשות בתכנים שימוש לצרכיי לימוד אישיים בלבד כגון כתיבת עבודות, הכנת שיעורי בית, פתרון תרגילים, הכנת מצגות וכן הכנה ולימוד לבחינות.לפיכך, המשתמש יהיה רשאי לעשות שימוש בתכנים אך ורק בהתאם לתנאי השימוש לעיל ובכפוף להוראות כל דין.
המשתמש מתחייב שלא לפגום ו/או לערוך שינוי ו/או לסלף את התכנים וכן להימנע מביצוע כל פעולה שיש בה או עלול להיות בה משום הפחתת ערך התכנים או פגיעה בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו. המשתמש מתחייב שלא להעתיק,להקליט, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להשתמש, או לאפשר לאחרים בין במישרין ובין בעקיפין, לבצע אחת מן הפעולות המנויות לעיל.בפרט לא יעשה משתמש אחת מהאמור לעיל באמצעות אתר אינטרנט אחר (לרבות פייסבוק וקבוצות באתר הפייסבוק), פרסום אלקטרוני, פרסום דפוס וכדומה, לכל מטרה, מסחרית או אחרת.

האתר יהיה רשאית לעשות כל שימוש במידע, הנדרש לו לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידך.
האתר יהיה רשאי להתיר את הגישה למידע במאגרי המידע ו/או להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו בהתאם לסוג השירותים כאמור ו/או לצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר והשירותים באתר. כמו כן יהיה רשאית האתר לעשות שימוש במידע על מנת לפנות אליך בכל אחד מאמצעי ו/או פרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידך באתר לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר על מנת להציע לך כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע נוסף אשר יסבור האתר כי יוכל להתאים ו/או לעניין אותך בהתאם לפילוח המידע המצוי אצלה אודותיך ו/או כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע אחר בהתאם לשיקול דעתה. האתר יהיה רשאית לפנות אליך בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה וכן להעביר את המידע לצדדים שלישיים כלשהם על מנת שיוכלו לפנות אליך ולהציע לך שירותים ו/או מוצרים נוספים כאמור.
הינך רשאי בכל עת לפנות לאתר ולבקש שלא לקבל הצעות לשירותים ו/או מוצרים נוספים
מעבר לשירותים אליהם נרשמתם באתר באמצעות פניה בכתב לכתובת 
[email protected]
[email protected]
האתר יהיה רשאי לשלוח אליך כל מידע פרסומי ו/או שיווקי שלה ו/או של צדדים שלישיים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי תוך שימוש בכל אחד מאמצעי התקשורת האלקטרונית שמסרת לה בעת הרישום לאתר או במועד מאוחר יותר, לרבות הודעות בדואר אלקטרוני ובהודעות SMS.

האתר ומפעיליו שומרים על זכותם להפסיק ו/או לסרב לתת גישה, בכל עת, ומכל סיבה שהיא, אל האתר ו/או לחלקים ממנו, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא כל מתן הודעה מוקדמת. 

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר בשירותים המוצעים בו הינן של האתר ומפעילו בלבד. אין להעתיק, לשכפל, לאחסן במאגר מידע, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר ו/או לעשות כל שימוש מסחרי אחר, בין במישרין ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה, תהיה נתונה לסמכות השיפוט הבלעדית של בית-המשפט המוסמך במחוז תל-אביב בישראל.